Зен 2.0 Караван

Наслов на проектот: Зен 2.0 Караван – Млади лидери на заедниците

Организатор на проектот: Здружение ИКУАЛИТИ

Места на делување: Општини на Град Скопје, општина Битола, општина Гостивар, општина Струмица

Временска рамка: 18 месеци (октомври 2023г. – јануари 2025г.)

Целна група: Млади лица од 16 до 24 години

Мисија: Подрршка и соработка со младите лица кои ќе бидат вклучени во процесот на изнаоѓање на стратешки решенија за значајни општествени прашања.

Главна цел: Позитивна промена на општествено релевантни теми од интерес на младите во локалната заедница.

Краток опис:

Проектот ,,Зен 2.0 Караван – Млади лидери на заедниците” има за цел да ги поттикне младите луѓе кои имаат желба проактивно да делуваат и да се насочат кон општествени промени. Нивното вклучување и соработката и поддршката од општините, ќе се допринесат за спроведување на иницијативата за создавање на нови шанси за младите и решавање на повеќе општествени прашања кои освен за младите, се од огромно значење и за пошироката заедница.